Inscripció alumnat nou -període extraordinari-

LLISTA D’ALUMNES ADMESOS:

LLISTA D’ESPERA:

CONTACTE ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA:
escolamusica@santaeularia.com – 971 33 86 39 (de 16 a 20h).

PROCEDIMENT
Les persones que volen sol·licitar admissió a l’Escola Municipal de Música de Santa Eulària des Riu poden fer la sol·licitud del 5 al 18 de septembre emplenant el formulari adjunt.

 • Sol·licitud d’admissió: del 5 al 18 de septembre.
 • Publicació de la llista provisional d’admesos i llista d’espera: 19 de septembre.
 • Formulació d’al·legacions: 19 i 20 de septembre.
 • Publicació de la llista definitiva d’admesos: 21 de septembre.
 • Matrícula de nous alumnes: del 21 al 25 de septembre.

INICI DE LES CLASSES
Les classes començaran el dia 3 d’octubre.

PAGAMENT
En el moment de fer la matrícula s’ha de pagar l’import de 30€.
Les mensualitats s’han de pagar durant els primers deu dies de cada mes.

PREUS
Matrícula: 30€ anuals a pagar en el moment de fer la inscripció.
Els preus mensuals són:

 • Iniciació Infantil: 30 euros/mes.
 • Cursos amb instruments de 1r i 2n curs: 50 euros/mes.
 • Cursos amb instruments de 3r a 6è curs: 65 euros/mes.
 • Alumnes adults: 60 euros/mes.
 • 1 hora de classe addicional (optatiu): 24 euros/hora.
 • 30 minuts de classe addicional (optatiu): 12 euros/30 minuts.
 • 15 minuts de classe addicional (optatiu): 6 euros/15 minuts.

BONIFICACIONS
L’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei d’ensenyament de l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu (BOIB n. 13 de 30/01/2020) (descarregar aquí) estableix les bonificacions següents en l’import de les mensualitats. No hi ha bonificacions en l’import de la matrícula.

1-JUBILATS O PENSIONISTES. Bonificació del 50% en les mensualitats.
Requisits:
-Que els ingressos anuals de la unitat familiar no superin l’equivalent al salari mínim interprofessional.
-Que faci més de dos anys que l’alumne/a matriculat/da estigui empadronat/da al municipi de Santa Eulària des Riu en el moment de cursar la seua sol·licitud.
-No tenir deutes amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Documents a aportar:
-Última declaració de la renda i/o últim certificat de rendes emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social de tots els membres de la unitat familiar.

2-FAMÍLIES NOMBROSES. Bonificació del 50% en les mensualitats.
Requisits:
-Estar en possessió del títol de família nombrosa en vigor expedit per l’administració competent.
-Que faci més de dos anys que l’alumne/a matriculat/da estigui empadronat/da al municipi de Santa Eulària des Riu en el moment de cursar la seua sol·licitud.
-No tenir deutes amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Documentació a aportar: Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor expedit per l’administració competent.

3-ATURATS DE LLARGA DURADA I PLA DE MILLORA. Bonificació del 50% en les mensualitats.
Requisits:
-Que tots els membres de la unitat familiar en edat laboral siguin aturats de llarga durada.
-Que els ingressos anuals de la unitat familiar no superi l’equivalent al salari mínim interprofessional.
-Que faci més de dos anys que l’alumne/a matriculat/da estigui empadronat/da al municipi de Santa Eulària des Riu en el moment de cursar la seua sol·licitud.
-No tenir deutes amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Documentació a aportar:
-Última declaració de la renda i/o últim certificat de rendes emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social de tots els membres de la unitat familiar.
-Certificat de vida laboral de tots els membres de la unitat familiar que estiguin en edat de treballar.

4-ALUMNES MATRICULATS FINS A PRIMER GRAU DE PARANTESC. Bonificació del 10% en les mensualitats de la segona persona matriculada.
Requisits:
-Presentació de la fotocòpia del llibre de família.
-Que faci més de dos anys que l’alumne/a matriculat/da estigui empadronat/da al municipi de Santa Eulària des Riu en el moment de cursar la seua sol·licitud.
-No tenir deutes amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Documentació a aportar: Fotocòpia del llibre de família.

5-CURSOS AMB INSTRUMENTS DE LA FAMÍLIA DE METALL EL 1r CURS. Bonificació del 50% en les mensualitats.
Requisits:
-Que faci més de dos anys que l’alumne/a matriculat/da estigui empadronat/da al municipi de Santa Eulària des Riu en el moment de cursar la seua sol·licitud.
-No tenir deutes amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Cada alumne/a només podrà optar a una d’aquestes bonificacions, que serà incompatible amb les altres.
Les bonificacions tendran vigència des de la data de concessió fins al final del curs.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ
Termini de sol·licitud bonificació: del 2 al 30 de setembre de 2020.
Procediment: Presentar aquesta instància (descarregar aquí) al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu de forma telemàtica (https://www.santaeularia.com:447/registroTelematico/) o de forma presencial al carrer de Marià Riquer Wallis, 4 baixos de Santa Eulària, a l’oficina municipal de Jesús (carrer del Faixà, 7 ) i a l’oficina municipal de Jesús (carrer des Viver, 8 ). S’ha d’ajuntar a la sol·licitud la documentació requerida per a cada tipus de bonificació.

REINTEGRAMENT DE PAGAMENTS
Només es farà la devolució d’un import pagat en cas de produir-se algun error atribuïble a l’Escola Municipal de Música.

FUNCIONAMENT I NORMES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

EDATS MÍNIMES D’ACCÉS ALS DIFERENTS CURSOS

Iniciació I 5 anys abans del 31 de desembre
Iniciació II 6 anys abans del 31 de desembre
Iniciació III 7 anys abans del 31 de desembre
Llenguatge Musical o instrument 1 8 anys abans del 31 de desembre
Llenguatge Musical o instrument 2 9 anys abans del 31 de desembre
Llenguatge Musical o instrument 3 10 anys abans del 31 de desembre
Llenguatge Musical o instrument 4 11 anys abans del 31 de desembre
Llenguatge Musical o instrument 5 12 anys abans del 31 de desembre
Llenguatge Musical o instrument 6 13 anys abans del 31 de desembre

HORARI LECTIU SETMANAL

1-Iniciació 5 anys: 2 classes de 50 minuts
2-Iniciació 6 anys: 2 classes de 50 minuts
3-Iniciació 7 anys: 2 classes de 50 minuts
4-Grau elemental (a partir de 8 anys):

1 INSTRUMENT ½ hora, llenguatge musical 2 hores, cor 1 hora, instrum. col·lectiu 1 hora
2 INSTRUMENT ½ hora, llenguatge musical 2 hores, cor 1 hora, instrum. col·lectiu 1 hora
3 INSTRUMENT ½ hora, llenguatge musical 2 hores, cor 1 hora, banda juvenil 1 hora
4 INSTRUMENT ½ hora, llenguatge musical 2 hores, cor 1 hora, banda juvenil 1 hora

5-Adults: ½ instrument i 1 hora llenguatge musical i poden assistir a conjunt instrumental
6-Altres (alumnes amb coneixements demostrables que només vulguin assistir a classes d’instrument): a determinar segons demanda i disponibilitat.

HORARIS CURS 2022 2023


ASSISTÈNCIA
Si l’alumne/a per motiu injustificat deixa d’assistir a qualsevol de les assignatures estipulades en el curs i acumula tres faltes, l’escola podrà donar de baixa l’alumne/a i oferir la plaça a una altra persona. Totes les assignatures són obligatòries, incloent la participació en les audicions i els concerts. La no assistència pot ser motiu de no superar el curs amb èxit.
Les classes no es recuperaran per no assistència de l’alumne/a o per festa local/nacional. En cas de malaltia del professor/a, es posarà en contacte amb l’alumnat per recuperar la classe. En el cas que l’alumne/a es lesioni i no pugui seguir amb normalitat les classes, vagi de viatge o qualsevol motiu d’absència, això no l’eximirà del pagament de les mensualitats; en cas contrari, haurà de formalitzar la baixa. Tampoc es podrà reclamar la devolució de les quotes.

AULA VIRTUAL
L’Escola de Música a l’inici de cada curs crearà una aula virtual i s’hi afegirà l’alumnat per poder treballar a través d’aquesta eina.
Serà obligatori disposar i passar una adreça electrònica gmail o google per poder accedir a l’aula virtual de l’Escola de Música.
A més, des de l’Escola de Música es crearan grups de missatgeria a través de WhatsApp per tal de poder informar amb la major brevetat possible de qualsevol contratemps o informació d’interès dins o fora de l’horari lectiu.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE PLACES A NOUS ALUMNES – ORDRE DE PREFERÈNCIA

 1. Empadronats al municipi amb almenys un segon membre familiar matriculat.
 2. Empadronats al municipi.
 3. Alumnes oficials que han sol·licitat el canvi d´instrument dins el termini.
 4. No empadronats al municipi amb almenys un segon membre familiar.
 5. No empadronats al municipi.

En igualtat de condicions tendrà preferència l´ordre d´inscripció.
El procés d’inscripció i matrícula es farà online.
També s’obrirà una llista d’espera per a cada especialitat, en previsió d’alguna baixa o renúncia. Aquesta llista tendrà validesa únicament per al curs actual i no es prolongarà més d’un curs acadèmic.
L’ordre de preferència serà el següent:

 1. Alumnes oficials que no han obtengut plaça de la primera opció d’instrument.
 2. Per ordre d´inscripció.

IMPORTANT per a alumnes en llista d’espera que obtenguin plaça:
Aquells alumnes que no tenguin coneixements previs de llenguatge musical només es podran incorporar durant el primer mes del curs.
Altres alumnes amb coneixements previs de llenguatge musical (demostrable amb prova que es farà a la mateixa Escola Municipal de Música o amb certificat oficial), es podran incorporar durant tot el curs acadèmic.
Més informació: 971 33 86 39 – escolademusica@santaeularia.com

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la gestió dels cursos de l’Escola Municipal de Música. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les seues dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar-nos l’accés a aquestes dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament i a oposar-se al tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament situada a la plaça d’Espanya, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, així com a presentar una reclamació davant una autoritat de control.